ZŁOTE MYŚLI JANA PAWŁA II

„I proszę abyście się za mnie modlili,
za życia mojego i po mojej śmierci...
nie ustawajcie w tej modlitwie...”.

/Jan Paweł II/

ZŁOTE MYŚLI JANA PAWŁA II

Jan Paweł II był Poetą – wiec wiedział, jak posłużyć się słowem, był Dramaturgiem – więc wiedział, kiedy go użyć, był Mędrcem – więc wiedział, jak zstąpić do głębi... .

Chrystus – Odkupiciel człowieka jest ośrodkiem wszechświata i historii. W Jezusie Chrystusie świat widzialny, stworzony przez Boga dla człowieka – świat, który wraz z grzechem został poddany marności – odzyskuje na nowo swą pierwotna więź z samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości. Bo tak Bóg umiłował świat, ze dał Swojego Syna Jednorodzonego. I tak jak w człowieku -Adamie, ta więź została zerwana, tak w Człowieku – Chrystusie, zostaje nawiązana na nowo”.

/encyklika „Redemptor hominis”/

Eucharystia – prawdą zasadniczą, nie tylko doktrynalną, ale równocześnie egzystencjalną jest, ze Eucharystia buduje jako autentyczna wspólnotę Ludu Bożego, jako zgromadzenie wiernych naznaczone tym samym znamieniem jedności, która była udziałem Apostołów i pierwszych Uczniów Pana Jezusa. Eucharystia wciąż buduje tę wspólnotę i jedność” zawsze zaś buduje ją i zawsze odradza na zbawczym zrębie ofiary samego Chrystusa przez to, że odnawia Jego śmierć krzyżową, za cenę której nas odkupił”.

/encyklika „Redemptor hominis”/

Człowiek – być człowiekiem, to podstawowe powołanie człowieka: być człowiekiem na miarę daru, jaki otrzymał. Na miarę tego talentu, którym jest samo człowieczeństwo, a z kolei dopiero na miarę wszystkich talentów, jakimi został obdarzony. W tym znaczeniu Bóg chce każdego człowieka dla niego samego”.

/List do Rodzin 2.02.1994./

Przebaczenie – jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać, nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii”.

/Jasna Góra 19.06.1983./

Miłosierdzie – właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne, czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”.

/encyklika „Dives in misericordia/

Ekumenizm – jeżeli grzechy całego świata zostały ogarnięte odkupieńczą Krwią Chrystusa, to – wśród nich – również i wszystkie grzechy przeciwko jedności Kościoła: grzechy chrześcijan, grzechy pasterzy w tej samej mierze, co grzechy wiernych. Zjednoczenie chrześcijan – także po wszystkich grzechach, które przyczyniły się do historycznych podziałów – jest możliwe. Warunkiem jest pokorna świadomość, że zgrzeszyliśmy przeciwko jedności i przekonanie, że potrzebujemy nawrócenia”.

/encyklika „Ut unum sint”/

Małżeństwo – małżeństwo i rodzina są ważniejsze aniżeli kiedykolwiek: jako zalążek odnowy społeczeństwa, źródło siły, dzięki której życie staje się bardziej ludzkie. Pozwolę sobie posłużyć się obrazem: sieć, która zapewnia oparcie i jedność i wynosi z prądów i z głębin. Nie pozwólmy, żeby tę sieć rozrywano”!

/Kolonia, Niemcy 15.11.1980./

Dziecko – troska o dziecko przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, i z kolei w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

/ONZ Nowy Jork 2.10.1979./

Życie – każde życie ludzkie jest święte, ponieważ każda osoba ludzka jest święta. I właśnie w świetle tej podstawowej prawdy Kościół nieustannie o tym mówi i broni godności życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Również w świetle tej prawdy za ciężkie zło uznajemy aborcję i eutanazję”.

/Phoenix, USA 14.09.1987./

Wielkość – miarą dojrzałości i wielkości człowieka jest stawanie się maluczkim i uznanie siebie za sługę wszystkich”.

/Rzym 14.05.1992./

„...A przecież nie cały umieram,
To, co niezniszczalne – trwa.
Teraz staje twarzą w Twarz
z Tym, który Jest...”
/Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”/

KONKURS

Jan nazywa się miejsce w Watykanie, w którym odbywają się najdonioślejsze dla życia Kościoła uroczystości? Tutaj m.in. kardynałowie zbierają się na konklawe i wybierają nowego papieża, który również z tego miejsca kieruje swoje pierwsze słowa, określające jego pontyfikat

Na odpowiedzi czekamy do końca kwietnia. Przypominamy, by były one podpisane imieniem i nazwiskiem i z podaniem dokładnego adresu. Odpowiedzi prosimy przekazać (lub przesłać) Redakcji z dopiskiem „konkurs”.

W poprzednim konkursie pytaliśmy, kiedy i gdzie Jan Paweł II dokonał kanonizacji Królowej Jadwigi – było to 8.06.1997r na krakowskich Błoniach.

Przygotowała Katarzyna Musiak kwiecień 2005